Leerlingzorg en zorgleerlingen

De leerkrachten van De Wissel stellen het kind centraal. Wij werken met de cyclische 1-zorgroute. 

Tweemaal per jaar vinden er groeps-, opbrengsten- en leerling besprekingen plaats. In november van het lopende schooljaar worden specifiek de Zorgleerlingen besproken. Er is een speciale medewerker die ondersteuning biedt bij het lezen in het kader van het dyslexie-protocol en er worden medewerkers ambulant gemaakt om remedial teaching te geven. Door het signaleren en diagnosticeren van problemen in de ontwikkeling van alle kinderen op sociaal, emotioneel en cognitief gebied kunnen we extra zorg geven die moet leiden tot een zo optimaal mogelijke ontwikkeling, gerelateerd aan de mogelijkheden van de kinderen en de school. Dit is uitgebreid omschreven in ons Schoolondersteuningsprofiel (SOP). 

Een zorgleerling op De Wissel is een leerling: 

Waarbij met behulp van het leerlingvolgsysteem en/of de methode gebonden toetsen een probleem in de ontwikkeling is geconstateerd; d.w.z., een kleuter heeft een achterstand van meer dan een half jaar en een leerling van groep 3 t/m 8 een achterstand van meer dan 1 jaar op een bepaald vakgebied of op meerdere vakgebieden of het kind laat een duidelijke teruggang zien in de toets- en/of observatieresultaten. 

Bij wie een enkelvoudig of meervoudig probleem is ontdekt op cognitief en/of sociaal-emotioneel en/of motorisch gebied en/of waarbij er sprake is van gedragsproblematiek. 

Bij wie er sprake is van een vertraagde of versnelde ontwikkeling op één of meerdere vormingsgebieden; die ten gevolge daarvan extra zorg verdient bij het werken aan de belemmeringen in de ontwikkeling. 

Voor een uitgebreide informatie zie bijlage: Zorgplan De Wissel. In het najaar van 2019 werd dit zorgplan geëvalueerd en herzien.                                                                                                                                    

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over leerlingenzorg? Bekijk dan hier de schoolgids of neem contact op met een van onze intern begeleiders op De Wissel; Ellen Vink, Bianca Hopman of Alexandra Sno.