Wat doet de MR? 

De medezeggenschapsraad bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding en is medeverantwoordelijk voor de gang van zaken op school. Als het nodig is wordt er overleg gepleegd met de gemeente over zaken die de school aangaan. Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld een onderwijsontwikkeling en de aanname van nieuwe leerkrachten. Ook vragen en klachten van ouders die via de ouderraad worden doorgespeeld, worden behandeld.

De medezeggenschapsraad is op de hoogte van de onderwijskundige zaken op school en bij eventuele vacatures wordt de medezeggenschapsraad ook betrokken. In de wet op de medezeggenschap is omschreven in welke gevallen de M.R.-advies- dan wel instemmingsrecht heeft.

De oudergeleding wordt voor twee jaar gekozen en kan zich na die twee jaar opnieuw herkiesbaar stellen. De schoolleiding heeft hierbij een adviserende taak.

Leden van de medezeggenschapsraad

 Personeelsgeleding:

  • Meester Kevin (voorzitter)
  • Juf Urmila (groep 5B)
  • Juf Ilse (groep 5A)
  • Juf Zoë (groep 8B) 

Oudergeleding:

  • Mevrouw S. Demir
  • Mevrouw F. Goelab
  • De Heer M. Eser

Aan het begin van het schooljaar kan een aantal zittende leden van de medezeggenschapsraad opgevolgd worden door nieuwe leden, in dat geval zullen wij u hier altijd tijdig van op de hoogte stellen.

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

De inspraak van ouders en personeel voor boven schoolse aangelegenheden is geregeld via de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Informatie over deze GMR is te vinden op de website van De Haagse Scholen, onder medezeggenschap. (www.dehaagsescholen.nl)