Wat doet de MR? 

De medezeggenschapsraad is medeverantwoordelijk voor de gang van zaken op school. Als het nodig is wordt er overleg gepleegd met de gemeente over de zaken die de school aangaan. Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld een fusie en aanname van nieuwe leerkrachten. Ook klachten van ouders die via de ouderraad worden doorgespeeld, worden behandeld. Ouders hebben het recht om de notulen van de MR in te zien, maar vanwege AVG is het verstandig om een afspraak te maken ter inzage. 

De medezeggenschapsraad is ook op de hoogte van de onderwijskundige zaken op school en bij eventuele vacatures wordt de medezeggenschapsraad ook ingeschakeld. Wij vinden het heel erg belangrijk dat de MR op de hoogte wordt gebracht van de ontwikkelingen op onze school. 

 Leden van de medezeggenschapsraad: 

In de wet op de medezeggenschap is omschreven in welke gevallen de MR advies- dan wel instemmingsrecht heeft. De oudergeleding wordt voor twee jaar gekozen en kan zich na die twee jaar opnieuw herkiesbaar stellen. De schoolleiding heeft hierbij een adviserende taak. Aan het begin van het schooljaar kan een aantal zittende leden van de medezeggenschapsraad opgevolgd worden door nieuwe leden, in dat geval zullen wij u hier tijdig van op de hoogte stellen. Op dit moment bestaat de MR uit onderstaande leden: 

Personeelsgeleding:  

Meester Kevin (voorzitter) 
Juf Urmila (groep 5B)
Juf Ilse (groep 5A) 
Juf Zoë (groep 8A) 

 

Oudergeleding: 

Mevrouw Faranaz Goelab 
Mevrouw Esile Serpil 
Mijnheer Mohammed Mchaigui 
Mijnheer Mehmet Eser