Overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Op De Wissel hanteren we een protocol voor de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. In dit protocol wordt rekening gehouden met de in Den Haag geldende afspraken, de BOVO-procedure. In de Bovo procedure wordt elk jaar een tijdpad uitgezet; deze is terug te vinden op www.bovohaaglanden.nl

Onze leerlingen krijgen op drie momenten een advies. Deze adviezen zijn gebaseerd op de Citotoetsen, het capaciteitenonderzoek, de methodetoetsen, de inzet, de concentratie en het doorzettingsvermogen. Ook de (huis)werkhouding en het feit of de leerling een denker of een doener is speelt hierbij een rol. De adviezen worden opgesteld door de groepsleerkracht(en) in overleg met leerkrachten van de groepen 7 en 8, de unitleider, de intern begeleider en de directeur.

Na de eindtoetsen groep 7 is er een goede eerste aanwijzing voor het advies dat in groep 8 gaat worden gegeven. Hierbij wordt gekeken naar de Cito LOVS en de kind specifieke onderwijsbehoeften, waaronder werk- en vraaghouding, het leren leren en sociale kenmerken. In het geval van een uitstroomprofiel dat rekening houdt met een uitstroom op een lager niveau wordt een OPP ook meegenomen. De aanwijzing voor het eindadvies wordt in algemene zin gegeven bij het laatste rapport in groep zeven, wij noemen dit een vooradvies.

Voorlopig advies: Na het afnemen van de intelligentieonderzoeken en CITO B8 bij alle leerlingen (NIO of ADIT) in groep acht kan er een voorlopig advies gegeven worden. Indien het vooradvies eind groep 7 BBL/KBL met LWOO t/m VWO is, wordt rond oktober de NIO (Nederlands Intelligentie Onderzoek) afgenomen.
Bij een advies voor Praktijkonderwijs wordt de ADIT afgenomen. Zo ook bij uitstromende nieuwkomers.
Bij leerlingen die in aanmerking kunnen komen voor een plaats in De Haagse Kopklas wordt de NIO afgenomen. In oktober vindt ook de afname van de CITO B8 plaats.

Voor de afname van de NIO en de ADIT wordt een leerling aangemeld via Onderwijs Transparant; het digitale programma waarmee de BOVO werkt. Ouders moeten toestemming geven voor deze onderzoeken. Deze onderzoeken worden in overleg met de Bazaltgroep gepland en door een medewerker van de Bazalt afgenomen.

In oktober organiseren wij hier op school een informatieavond. Ouders/ verzorgers en leerlingen van groep 8 worden dan geïnformeerd over de BOVO-procedure. Ook zijn er docenten van verschillende VO-scholen uit de buurt die informatie geven over hun school. Vanaf november gaan de groepen 8 op bezoek bij een aantal scholen voor voortgezet onderwijs.

Definitief advies: Het definitieve advies wordt gegeven op basis van de gegevens uit de Cito LOVS toetsen, IQ toets, de kind specifieke onderwijsbehoeften en de doorstroomtoets. Deze gegevens, geven een beeld van de mogelijkheid die de kinderen hebben een bepaald onderwijstype met succes af te ronden.
In februari wordt de doorstroomtoets afgenomen.

Het definitieve advies volgt in Maart. Als de uitslag binnen is wordt deze besproken met de BOVO werkgroep. Krijgt de leerling een hoger toetsadvies dan het voorlopig schooladvies? Dan geeft de school een hoger definitief schooladvies. Alleen als het in het belang van de leerling is, kan de school besluiten het advies niet te verhogen. De school moet motiveren. Bij de kinderen waarvan het advies omhoog gaat, wordt dit toegelicht in een gesprek en wordt de VO school geïnformeerd. De kinderen waarbij het niet veranderd krijgen een brief en de uitslag van de cito doorstroomtoets mee naar huis.

Aan het eind van het schooljaar gaan alle leerlingen kennis maken op hun nieuwe school. Ook is er overleg tussen de leerkrachten van groep 8 en de mentor of brugklascoördinator. Om een goede overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs mogelijk te maken zullen zij zowel in juni als in november van het volgende schooljaar contact hebben om de kinderen bespreken.