Resultaten & Uitstroom

In schooljaar 2017-2018 hebben alle 25 leerlingen deelgenomen aan de Centrale Eindtoets (CET) van 2018. 

 

Gecorrigeerde scores: 

2018527,5 

2017536,1       

2016: 536,8        

2015533,7       

2014: 535,1   

Toelichting bij de Eindopbrengsten van OBS De Wissel 2018 

Deze groep 8 telde 25 leerlingen; alle leerlingen hebben deelgenomen aan de Centrale Eindtoets (CET). Van de groep van 25 leerlingen hebben 5 leerlingen bij ons Nieuwkomers-onderwijs gevolgd dat is al 20% van de totale groep. Onze school valt in de categorie 38% gewichten regeling. 

Een leerling wordt gewogen op het moment dat hij voor het eerst naar school gaat en/of verhuist naar een andere school. Het vastgestelde gewicht van een leerling blijft gelden als de leefsituatie gedurende het verblijf op de school verandert. Kinderen uit één gezin kunnen daardoor verschillende gewichten hebben. Het leerlinggewicht wijzigt alleen als de leerling naar een andere school gaat. De nieuwe school stelt dan opnieuw het gewicht vast. Belangrijke voorwaarden voor het vaststellen van een gewicht zijn: 1. het moment van weging en 2. de ouderverklaring waarin de opleiding van de ouder(s)/verzorger(s) en het land waar deze gevolgd is, zijn vastgelegd. Medebepalend voor de eindscore zijn de cognitieve capaciteiten van de leerlingen. 

Er komt een nieuwe gewichtenregeling in het basisonderwijs. De al bestaande regeling wordt zo aangepast dat deze meer recht doet aan de feitelijke oorzaken van onderwijsachterstanden. Dit leidt tot een betere verdeling van de beschikbare middelen, die hierdoor efficiënter en effectiever kunnen worden gebruikt om onderwijsachterstanden te bestrijden.