De inspectie meet de onderwijsresultaten o.a. af aan de CITO-eindtoets groep 8.

Alle 28 leerlingen hebben deelgenomen aan de Centrale Eindtoets (CET) van 2021.

Gecorrigeerde scores:  

2021: 528,5
2019: 533,1
2018: 527,5
2017: 536,1
2016: 536,8        

In schooljaar 2019-2020 is er geen eindcito afgenomen i.v.m. het Coronavirus (Covid 19).  
 

Toelichting bij de uitstroom van OBS De Wissel 2020-2021:

Deze groepen 8 telden in totaal 28 leerlingen. Waarvan een aantal leerlingen ook Nieuwkomers Onderwijs bij ons op school hebben gevolgd.  Er is 1 leerlingen die vanuit de huidige groep 7 uitstroomt.

Centrale eindtoets
Voor schooljaar 2021-2022 zal op 20, 21 en 22 april 2022 de Centrale Eindtoets voor groep 8 worden afgenomen.

De uitstroomgegevens naar het voortgezet onderwijs           

Om u een indruk te geven waar onze kinderen aan het eind van de basisschool naar toe gaan, hebben wij voor u de gegevens van de laatste vier jaren in een tabel gezet. Hieronder vindt u de verklaring en de tabel.

Onderwijsvormen:

Sinds een lange tijd kennen we vier vormen van voortgezet onderwijs, namelijk:        

Het speciaal voortgezet middelbaar beroepsonderwijs (Praktijkonderwijs)

Het V.M.B.O. (Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs)

De H.A.V.O. (Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs)

Het V.W.O. (Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs).

Nadat deze opleidingen voltooid zijn is het mogelijk om een vervolgopleiding

Te kiezen:

Het V.M.B.O.      →    M.B.O.

Het H.A.V.O.      →     H.B.O.

Het V.W.O.         →     Universiteit/ H.B.O.  

 Van belang is dat u zich realiseert dat het advies voor een type van Voortgezet Onderwijs voor het grootste deel afhankelijk is van de individuele aanleg van het kind.

Onze school valt in de categorie 38% gewichten regeling. 

Een leerling wordt gewogen op het moment dat hij voor het eerst naar school gaat en/of verhuist naar een andere school. Het vastgestelde gewicht van een leerling blijft gelden als de leefsituatie gedurende het verblijf op de school verandert. Kinderen uit één gezin kunnen daardoor verschillende gewichten hebben. Het leerlinggewicht wijzigt alleen als de leerling naar een andere school gaat. De nieuwe school stelt dan opnieuw het gewicht vast. Belangrijke voorwaarden voor het vaststellen van een gewicht zijn: 1. het moment van weging en 2. de ouderverklaring waarin de opleiding van de ouder(s)/verzorger(s) en het land waar deze gevolgd is, zijn vastgelegd. Medebepalend voor de eindscore zijn de cognitieve capaciteiten van de leerlingen. 

 

Er komt een nieuwe gewichtenregeling in het basisonderwijs. De al bestaande regeling wordt zo aangepast dat deze meer recht doet aan de feitelijke oorzaken van onderwijsachterstanden. Dit leidt tot een betere verdeling van de beschikbare middelen, die hierdoor efficiënter en effectiever kunnen worden gebruikt om onderwijsachterstanden te bestrijden.

Geef een antwoord