Onze Missie:

Op OBS De Wissel, waar de medewerkers oog hebben voor elke leerling, kunnen kinderen zich optimaal ontwikkelen in een veilige omgeving.

Pedagogische visie:

Wij stellen het kind centraal. Wij willen kinderen ondersteunen en begeleiden in hun groei naar zelfstandige, verantwoordelijke, creatieve en kritische burgers die het beste uit zichzelf halen.

Wij realiseren een pedagogisch klimaat dat sterk wordt ingegeven door de maatschappij, de cultuur waarbinnen we functioneren. Als school zijn we onderdeel van een multiculturele maatschappij en wij erkennen als school de verschillen in cultuur, religie en afkomst. We houden rekening met elkaars eigenheid en werken aan een klimaat van wederzijds respect.

Kinderen groeien op binnen onze cultuur, onze maatschappij. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich realiseren dat zij daar zichzelf mogen zijn, maar ook dat ze medeverantwoordelijk zijn voor de wijze waarop we samenleven. Wij willen ze daarbij helpen, zodat ze gelukkig kunnen zijn. Gelukkig zijn kan gedefinieerd worden als het tevreden zijn met de huidige omstandigheden. Hierbij kunnen er diverse positieve emoties aanwezig zijn, zoals vreugde, vredigheid, ontspannenheid en vrolijkheid. Daarom realiseren wij een veilige omgeving voor kinderen, waarbinnen zij samen, met andere kinderen (werelden verbinden) zichzelf mogen zijn en samen kunnen leven, spelen en leren. Vertrouwen speelt hierbij een belangrijke rol.

Wij begeleiden kinderen naar een belangrijke rol. Naar eigenaarschap over hun leerproces.

Wij vertrouwen erop dat kinderen met de juiste begeleiding hun eigen ontwikkeling kunnen sturen (zelfsturing) en dat zij daarbij zorg zullen dragen voor de omgeving en zichzelf (wederzijds respect).

Wij willen ze daartoe uitdagen en ondersteunen door de leeromgeving rijk en prikkelend te maken. Het zo te verbreden dat de kinderen evenwichtig tot ontwikkeling kunnen komen.

Onze houding naar kinderen is positief en open.

Bijbehorende kernwaarden zijn voor ons:

  1. Wij zijn een Kanjerschool. 
  2. Wij vertrouwen elkaar.
  3. Wij helpen elkaar.
  4. Niemand speelt de baas, wij werken samen.
  5. Niemand lacht uit, wij hebben plezier.
  6. Niemand blijft zielig, wij doen mee.
  7. Wij gaan respectvol met elkaar om.
  8. Wij erkennen verschillen in cultuur, religie, levensbeschouwing en afkomst en houden rekening met elkaars eigenheid.
  9. Kinderen leren beter in een veilige omgeving, waarin zij geborgenheid en vertrouwen krijgen en waarbinnen er met wederzijds respect met elkaar wordt omgegaan.
  10.  Kinderen leren zich te ontwikkelen richting autonomie. 

Visie op leren:

Bij het leren verbinden we informatie aan bestaande ervaringen, vaardigheden en/of attitude en realiseren daarbij nieuwe kennis. Manieren die wij hiervoor gebruiken zijn o.a. DIM (Directe Instructie Model), coöperatieve werkvormen en ‘Teach like a Champion’.

Hier leiden we een paar belangrijke uitgangspunten uit af.

– Leerstof moet prikkelen, uitdagen en betekenisvol zijn, willen we het als informatie opnemen.

– Leren is een actief proces.

– Leren is een persoonlijk proces.

Kinderen zijn eigenaar van het eigen leren en wij leren hen steeds meer verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leerproces. Hier zullen we de komende vier jaar aandacht aan besteden middels 21st Century Skills. Leren is hard werken en vraagt inspanningen van kinderen. Daarom moeten zij op de juiste manier gestimuleerd worden om tot leren te komen.

Kinderen komen tot leren als het betekenisvol en uitdagend is en bij hun ontwikkeling past. Zo worden kinderen in staat gesteld om realistische doelen te bereiken.

De eigen ervaringen van kinderen zorgen voor uitdagingen en betekenis en zullen het kind krachtiger motiveren om tot leren te komen. Wij helpen het kind bij het leren door te zorgen voor betekenisvolle contexten. Leren is een werkwoord en daarom willen wij de kinderen de ruimte geven om te onderzoeken, te ontdekken, te experimenteren en ontwerpen. Maar ook de ruimte om te discussiëren, uit te leggen, samen te leren. Kinderen mogen fouten maken en wij helpen ze te leren van hun fouten (verschil in leerstijlen, tempo, niveau).

Bijbehorende kernwaarden zijn voor ons:

– Ieder kind leert op zijn/haar eigen wijze en alleen optimaal als hij/zij zich veilig voelt.

– Kinderen leren in relatie met anderen en komen krachtiger tot ontwikkeling als ze harmonieus samen spelen, werken en leren.

– Kinderen zijn eigenaar van hun leren en zelfverantwoordelijk voor hun leerproces.

De Haagse Scholen

OBS De Wissel is onderdeel van De Haagse Scholen. De Haagse Scholen heeft 51 scholen, waaronder regulier en speciaal (basis en voortgezet) onderwijs. Verspreid over heel Den Haag en allemaal uniek. Al deze scholen worden gekenmerkt door hun openbare karakter, met elk een eigen sfeer en onderwijsconcept. Variërend van klassikaal, Dalton, Montessori, OGO (Ontwikkelingsgericht Onderwijs) tot IB (Internationaal Baccalaureate) en nog veel meer! Klik hier voor de website van de Haagse Scholen.

Geef een reactie