Schoolregels

Onze school heeft een aantal regels opgesteld waaraan een ieder zich moet houden. De regels zijn ter bescherming van alle kinderen, die aan de zorgen van het team zijn toevertrouwd. Naast deze schoolregels heeft iedere klas nog zijn eigen klassenregels die  betrekking hebben op de organisatie van de groep.

 • van een ieder wordt verwacht dat hij/zij een ander te allen tijde met respect benadert
 • de aanvangsbel gaat om 8.20 en om 12.50 uur. De groepen 3 t/m 8 gaan via de hoofdingang op een rustige manier naar de klas. De groepen 1 en 2 gaan via de kleuteringang naar de klas.
 • de groepen 4 tot en met 8 gaan zelfstandig ( zonder ouders)naar de klas.

Alle lessen starten om 8.30 uur; de ouders worden verzocht de school te verlaten, zodat de lessen op tijd kunnen beginnen.

De deur wordt geopend als de bel gaat.

Ouders van leerlingen worden verzocht buiten te wachten tot de school uitgaat.

De groepen 1 t/m 8 worden door hun leerkracht naar een vaste plek begeleid waar afscheid wordt genomen d.m.v. een hand.

 • te laat komen, zonder geldige reden, wordt niet getolereerd en altijd geregistreerd. Bij regelmatig te laat komen, gaat de zgn. 3-6-9 regeling in werking en zal de directie maatregelen nemen. Er wordt contact opgenomen met de Leerplichtambtenaar. Kinderen die te laat komen zijn veelal een storende factor. Het is zowel voor het kind zelf als voor de leerkracht vervelend om de les te moeten onderbreken.
 • bij ziekte of dringende afwezigheid moet u dit voor 8.25 uur  melden via Social Schools.

Als uw kind weer in staat is naar school te komen verzoeken wij u dit te melden.

Als u niet meld dat uw kind afwezig is, wordt uw kind als “ongeoorloofd afwezig ”geregistreerd.

 • fietsen naar school is alleen toegestaan als uw kind ver weg woont. De fietsen moeten worden geplaatst in de daarvoor bestemde fietsenrekken.
 • rennen in de school of op de trappen kan niet en mag niet. Wij lopen in een nette rustige rij naar binnen en naar buiten.
 • speelgoed meenemen kan alleen in bijzondere gevallen. Dit is mogelijk op verzoek van de leerkracht of bijvoorbeeld na een verjaardag of Sinterklaas.
 • de leerlingen zijn verantwoordelijk voor het netjes omgaan met schoolmaterialen. In geval van beschadigen of kwijtraken wordt er een financiële regeling getroffen. Voor de schrijflessen ontvangen de kinderen de verplicht te gebruiken schoolvulpen. Bij verlies of beschadiging wordt een bedrag van € 5,- in rekening gebracht.
 • voor het gebruik van de tablets en pc’s krijgen de leerlingen oortjes. Bij verlies of beschadiging wordt een bedrag van 5 euro in rekening gebracht.
 • het gebruik van tipp-ex en inktwissers in de schriften is verboden.
 • op school mag niet gesnoept worden. Zonnepitten zijn ook niet toegestaan.
 • huiswerk: wordt vanaf groep 3 meegegeven. Het huiswerk moet in een tas mee worden genomen. Vanaf groep 6 moet zelf een multomap worden aangeschaft om het huiswerk in te bewaren.
 • trakteren: uitdelen op de verjaardagen mag altijd. Bij het uitdelen aan de leerkrachten wordt er niet aan vriendinnetjes, vriendjes, broertjes en zusjes uitgedeeld. Wij adviseren u de kinderen op een gezonde wijze te trakteren.

De leerlingen mogen de leerlingen van hun eigen groep trakteren. Alle kinderen mogen in de bouw waar zij zitten de leerkrachten trakteren.   Voor groep 1 t/m 4 is dit de onderbouw, voor groep 5 t/m 8 is dit de bovenbouw.

 • Mobiele telefoons moeten bij het begin van de les aan de leerkracht van de klas gegeven worden. Aan het eind van de dag krijgt de leerling de telefoon weer terug. Voor het gebruik van Sociale Media heeft de school een speciaal protocol.
 • de school is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van persoonlijke spullen.  ( bv. sieraden of kleding)
 • kleding: wij zien kinderen graag fatsoenlijk gekleed op school om vervelende situaties te voorkomen.
 • Alle leerkrachten zijn om 8.20 uur en om 12.50 uur in hun eigen groep.