De kanjermethode

 

Algemene uitgangspunten

Ons uitgangspunt is, dat het opvoeden van de kinderen een samenspel is tussen ouders en leerkrachten. De Wissel heeft, naast het geven van goed onderwijs, ook een opvoedkundige taak. Wij vinden een veilige en ontspannen sfeer op onze school erg belangrijk. De omgang tussen kinderen, het team en de ouders geschiedt op basis van respect.

De gezamenlijke verantwoordelijkheid komt to uitdrukking in een goede wederzijdse informatieoverdracht en een open communicatie. In de groepen hangen de anti-pest posters van de Kanjertraining. Geven ouders hun kind of voor De Wissel, dan conformeren zij zich aan de visie, missie en de afspraken die wij hebben. Dit betekent dus dat de regels door ouders en kinderen nageleefd moeten worden. Respect vinden wij zeer belangrijk. In geval van agressie, bedreiging of verbaal geweld, doen wij melding bij de politie.

Wij proberen een opvoedkundig en onderwijskundig klimaat te creëren waarin kinderen zich veilig en geborgen voelen en waarbinnen zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Rustig optreden, een open en vriendelijke communicatie en je houden aan afspraken en regels zijn een aantal zaken die ons helpen dit te realiseren. De leerkrachten vervullen een belangrijke voorbeeldfunctie, immers ‘een goed voorbeeld doet goed volgen’. Natuurlijk vinden wij het fijn als een kind met plezier naar school gaat. Met plezier naar school gaan, draagt in onze missie en visie bij aan optimale ontplooiing van uw kind(eren). De school dient een basis te leggen. Een basis voor het kind om zich in de maatschappij te kunnen ontplooien en daaraan een zinvolle verrijking voor zichzelf en voor de wereld om zich heen te kunnen geven. Naast de verstandelijke ontwikkeling dienen alle facetten van het kind in het schoolgebeuren naar voren te komen. Hierbij denken wij aan de sociaal-emotionele, de motorische, de zintuiglijke, de communicatieve ontwikkeling en de ontwikkeling van creatieve vaardigheden. Wij willen kinderen leren zelfstandig te zijn en verantwoordelijkheden te dragen. Door het onderwijs zodanig in te richten dat het afgestemd is op het ontwikkelingsniveau van het kind, kunnen de kinderen een ontwikkeling doormaken, die past bij hun eigen mogelijkheden.

 

Kanjertraining

Op school besteden wij niet alleen aandacht aan leervakken als rekenen, taal en spelling, maar werken wij ook aan de sociaal-emotionele vaardigheden van uw zoon/dochter. Hierbij hanteren wij de methode Kanjertraining. Kanjertraining wordt gegeven in alle leerjaren. Het doel van Kanjertraining op school is de sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te verbeteren (curatief). Subdoelen zijn:

 • Bevordering van vertrouwen en veiligheid in de klas.
 • Versterking van sociale vaardigheden.
 • Beheersing door leerlingen van verschillende oplossingsstrategieën in conflicten.
 • Bewustwording van eigenheid bij de leerlingen.
 • Verantwoordelijkheid nemen.
 • Bevordering actief burgerschap en sociale integratie.

 

De Kanjertraining beoogt met deze subdoelen sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting en sociaal teruggetrokken gedrag te voorkomen of te verminderen en het welbevinden te vergroten bij de leerlingen. Het is een training waarin veel ruimte is voor de autonomie van het kind. Iedere groepsleerkracht op De Wissel heeft een opleiding gevolgd tot Kanjertrainer of is er nog mee bezig.

Kanjertraining gaat uit van de vijf basis-afspraken:

 1. Wij vertrouwen elkaar.
 2. Wij helpen elkaar.
 3. Niemand speelt de baas, wij werken samen.
 4. Niemand lacht uit, wij hebben plezier.
 5. Niemand blijft zielig, wij doen mee.

 

Deze vijf basisafspraken zult u regelmatig terug horen in de verhalen van uw zoon/dochter. Om in gesprek te gaan over gedrag bij kinderen, maken wij bij de Kanjertraining gebruik van petjes met vier verschillende kleuren. Wanneer er zich een probleem of stressvolle situatie voordoet, hebben we een keuze om verschillend te reageren.  Zolang je handelt vanuit vertrouwen en op basis van wederzijds respect, zijn deze verschillen tussen mensen goed en waardevol. Wanneer je zo handelt, noemen we dat binnen de Kanjertraining dat je een drager bent van de witte pet. Je durft jezelf te zijn, je bent zelf te vertrouwen en durft ook anderen te vertrouwen. Kortom: je bent een kanjer. Je kunt een kanjer zijn op verschillende manieren. Je kunt jezelf zijn in combinatie met de zwarte pet. Dan reageer je op een stoere manier. Je vertoont leiderschapsgedrag. Je kunt je grenzen aangeven. Je durft plannetjes te maken en bent ondernemend. Zolang naast de zwarte pet ook de witte pet van het vertrouwen aanwezig is, zullen deze kinderen zich op een hele positieve en krachtige wijze gedragen. Je kunt ook een kanjer zijn in combinatie met de rode pet. Dan ben je vol levenslust. Je hebt een goed gevoel voor humor. Je bent optimistisch en je verstaat de kunst van het relativeren. Zolang naast de rode pet ook de witte pet van het vertrouwen aanwezig is, zullen deze kinderen op een hele positieve en opgewekte manier weten te reageren. Je kunt ook een kanjer zijn in combinatie met een gele pet. Dan ben je vriendelijk, bescheiden en aardig. Zolang naast de gele pet ook de witte pet van het vertrouwen aanwezig is, zullen deze kinderen op een hele positieve en rustige manier weten te reageren. Uiteraard zijn er ook verschillende combinaties van petten mogelijk. De petten zijn hulpmiddelen om op een respectvolle wijze over gedrag te kunnen praten. Kinderen zijn niet het gedrag van de pet, maar de petten staan voor de keuzes die de kinderen kunnen maken. Kinderen wordt daarmee geleerd dat ze zelf verantwoordelijkheid dragen voor de gedragskeuzes die ze maken. Zolang je drager bent van de witte pet van vertrouwen kun je ook niet zeggen dat de ene combinatie beter is dan de andere combinatie van petten.

Wanneer ontstaan de echte problemen? Dat is wanneer de witte pet van het vertrouwen wegvalt. We vervallen dan in reacties die niet meer passen bij de cultuur van wederzijds respect. Het recht van de sterkste begint te gelden. Voor de zojuist genoemde positieve eigenschappen komt dan het woordje ‘te’ te staan. Kinderen reageren dan té krachtig, té stoer en smeden plannen die ten koste gaan van anderen (zwarte pet). De vrolijke kinderen reageren nu té lollig met humor dat ten koste gaat van een ander en/of zichzelf. Het gedrag is onvoorspelbaar onbetrouwbaar, niet serieus te nemen en beledigend (rode pet). De vriendelijke en bescheiden kinderen reageren nu angstig en te lief. Deze kinderen cijferen zichzelf helemaal weg en worden als het ware onzichtbaar (gele pet). Als het onderling vertrouwen wegvalt in een groep, dan is de kans groot dat verschillende kinderen zich niet goed op sociaal gebied ontwikkelen.

Kanjertraining richt zich daarom niet alleen op de pester of op de gepeste, maar op de gehele groep. De aanpak moet zo zijn dat alle kinderen er baat bij hebben. Kern van de Kanjeraanpak is: Zet het onderling vertrouwen terug in de groep. Zoek met elkaar oplossingen die ook in de toekomst houdbaar zijn. Zowel kinderen, leerkrachten als ouders worden bij de aanpak betrokken. De Kanjertraining heeft veel oefeningen, zowel preventief als curatief om het vertrouwen en de respectvolle omgang met elkaar te bewerkstelligen.

Bovenstaande informatie is ontleend aan de website van Kanjertraining: www.kanjertraining.nl

 

Kanjerlessen

Bij ieder leerjaar horen specifieke Kanjertraining boeken. In de onderbouw is Max de centrale persoon die terugkomt in het verhaal. In de bovenbouw wordt gewerkt met kanjeroefeningen en opdrachten uit het kanjerwerkboek. Ook komt het onderwerp ‘Sociale media’ aan bod in de bovenbouw.

Door middel van ‘Mijn School Info’ informeren wij u per periode in het schooljaar over de thema’s die behandeld zullen worden in de klas. De groepsleerkrachten geven de kanjerlessen. Iedere les Kanjertraining wordt afgesloten met een vertrouwensoefening.

In het schooljaar wordt een keer een moment ingepland waarbij de ouder(s)/verzorger(s) een les Kanjertraining kunnen bijwonen.

Wij zijn als school hard bezig om een Kanjerschool te worden. Om dit te bereiken moeten alle leerkrachten nog twee herhalingstrainingen volgend. Die staan gepland voor 2019 en 2021.

Daarnaast zullen er twee leerkrachten opgeleid worden tot Kanjercoördinator.

De Kanjercoördinator kan collega’s ondersteunen en indien nodig oplossingsgericht met ouders en kinderen in gesprek gaan. Veel aandacht wordt besteed aan de psychologische begrippen ‘overdracht’ en ‘tegenoverdracht’ zoals die zich in sociale relaties op school voordoen. Daarnaast monitoren zij samen met de intern begeleiders het sociaal-emotioneel leerlingvolgsysteem KanVAS. De Kanjercoördinatoren hebben tevens de taak Kanjertraining te borgen in het schoolbeleid en het gedachtegoed van Kanjertraining levend te houden in de school