MR

Medezeggenschapsraad

Dit schooljaar gaan we enthousiast van start om nieuwe mensen te vragen voor de MR! Bent u benieuwd wanneer de vergaderingen zijn? Alle data van de MR vergaderingen zijn al gepland en staan op de jaarkalender.

Wat doet de MR?

De medezeggenschapsraad is mede verantwoordelijk voor de gang van zaken op school. Als het nodig is wordt er overleg gepleegd met de gemeente over de zaken die de school aangaan. Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld een fusie en aanname van nieuwe leerkrachten. Ook klachten van ouders die via de ouderraad worden doorgespeeld, worden behandeld. De medezeggenschapsraad is ook op de hoogte van de onderwijskundige zaken op school en bij eventuele vacatures wordt de medezeggenschapsraad ook ingeschakeld. Wij vinden het heel erg belangrijk dat de MR op de hoogte wordt gebracht van de ontwikkelingen op onze school.

Leden van de medezeggenschapsraad:

In de wet op de medezeggenschap is omschreven in welke gevallen de MR advies- dan wel instemmingsrecht heeft. De oudergeleding wordt voor twee jaar gekozen en kan zich na die twee jaar opnieuw herkiesbaar stellen. De schoolleiding heeft hierbij een adviserende taak. Aan het begin van het schooljaar kan een aantal zittende leden van de medezeggenschapsraad opgevolgd worden door nieuwe leden, in dat geval zullen wij u hier tijdig van op de hoogte stellen. Op dit moment bestaat de MR uit onderstaande leden:

Personeelsgeleding: 

 • Mevrouw D.Brasser
 • Mevrouw M. Stevens
 • Mevrouw Z. Dinmohamed
 • Mevrouw I. Seffelaar
 • mevrouw U. Gopie
 • Mevrouw A. Sno

Oudergeleding:

 • mevrouw F. Goelab
 • Meneer M. Westerkamp
 • Meneer R. Özdemir
 • Mevrouw A. Azahnoun
 • Mevrouw N. Sealite

 

Vacatures! per augustus 2019 zijn wij op zoek naar nog één ouder voor in deze raad!

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

De inspraak van ouders en personeel voor bovenschoolse aangelegenheden is sinds februari 2006 geregeld via de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Informatie over deze GMR is te vinden op de website van De Haagse Scholen, onder medezeggenschap.